27 Januari 1921. Agenda: 1. Koninklijk besluit, houdende goedkeuring van de verordening op de heffing eener belasting op open bare vermakelijkheden. 2. Besluiten van Gedeputeerde Staten, houdende goed keuring van een tweetal raadsbesluiten. 3. Besluit van Gedeputeerde Staten, houdende verdaging der beslissing op het ter goedkeuring ingezonden raadsbesluit tot het vestigen van een bouwverbod. 4. Schrijven van Gedeputeerde Staten in zake de rege ling van de jaarwedden der wethouders. 5. Schrijven van Gedeputeerde Staten, berichtende de ontvangst van de vastgestelde instructie voor de ge meente-vroedvrouwen. 6. Schrijven van W. C. Vergeer, aannemende zijne benoeming tot leeraar aan de handelsavondschool. 7. Schrijven van dr. A. V e r w e y, aannemende zijne benoeming tot directeur-scheikundige van den keurings dienst van waren in het keuringsgebied Breda. 8. Circulaire van den gemeenteraad van Bergen op Zoom in zake de jaarwedde-regelingen' van de ambtenaren van den Burgerlijken Stand. 9. Adres van het bestuur van het Kruisverbond alhier, verzoekende toekenning eener jaarlijksche bijdrage van f 100. 10. Adres van het bestuur der mannenzangvereeniging „Kunst en Vriendschap", verzoekende toekenning eener subsidie van f 500.voor het dit jaar alhier te houden concours voor zang- en muziekvereenigingen.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1921 | | pagina 1