30 Januari 1922 Agenda: 1. Besluiten van Gedeputeerde Staten tot goedkeuring van een tweetal raadsbesluiten. 2. Beschikkingen van Gedeputeerde Staten op beroep schriften in zake den aanslag in de plaatselijke directe belasting naar het inkomen, dienst 1920/21. 3. Proces-verbaal van kasopneming bij den boekhouder der licht- en waterbedrijven. 4. Kennisgeving van J. V. C. Borgman, dat zij hare benoeming tot leerares in lichamelijke oefeningen aan het Gymnasium aanneemt. 5. Dankbetuiging van het bestuur der R. K. Reclassee- ringsvereeniging, afdeeling Breda, voor de toegekende jaarlijksche donatie. 6. Adres van W. Mol, alhier, verzoekende vernietiging van de koopovereenkomst, gesloten krachtens raads besluit van 21 April 1917. 7. Adres van het bestuur der afdeeling Breda van den Ned R. K. Transportarbeidersbond „St. Bonifacius", verzoekende verbodsbepalingen vast te stellen voor het besturen van voertuigen zonder rijbewijs en door jeugdige personen. 8. Adres van het bestuur der afdeeling Breda van den Ned. R. K. Bond van Overheidspersoneel „St. Paulus", verzoekende te bepalen, dat de kinderbijslag eerst zal worden toegekend vanaf het derde kind. 9. Adres van het bestuur der afdeeling Breda en om streken van de Nederl. Vereeniging voor Volks- en Schoolbaden, verzoekende toe te staan, dat de exploi-

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1922 | | pagina 1