18 JANUARI 1924. Agenda: 1. Besluit van Gedeputeerde Staten, houdende goedkeu ring van een raadsbesluit tot wijziging der gemeente- begrooting, dienst 1923. 2. Besluit van Gedeputeerde Staten, houdende verdaging der beslissing op het ter goedkeuring ingezonden raadsbesluit tot vaststelling van een bouwverbod op eene strook grond langs de Balfortstraat. 3. Kennisgeving van het raadslid A. W. Z ij 1 m a n s, aannemende zijne benoeming tot lid der commissie voor de licht- en waterbedrijven. 4. Kennisgeving van mevr. A. Volker-Kalis, aanne mende hare benoeming tot lid der commissie van toezicht op het lager onderwijs. 5. Oproeping van den Griffier der Staten, om desverlangd te verschijnen in de vergadering van Gedeputeerde Staten in verband met het beroep van bijzondere schoolbesturen betreffende de toepassing van art. 100 der L. O.-wet over het jaar 1921. 6. Adres van H. A. N u ij e n s, eervol ontslag verzoekende als onderwijzer aan de openbare school aan de Kei- 1 zerstraat. 7. Adres van winkeliers- en middenstandsvereenigingen hier ter stede, verzoekende de tarieven voor stroom verbruik voor winkel- en etalageverlichting belangrijk te verminderen.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1924 | | pagina 1