1 5 Februari 1925 Agenda: 1. Schrijven van den Commissaris der Koningin, houdende kennisgeving der herbenoeming van Mr. Dr, W. G. A. van Sonsbeeck tot Burgemeester dezer gemeente. 2. Schrijven van Gedeputeerde Staten, geleidende een wetsontwerp tot uitbreiding van de gemeente Breda met gedeelten van de gemeenten Teteringen, Ginneken en Bavel en Princenhage, met nota van Burgemeester en Wethouders. 3. Besluiten van Gedeputeerde Staten, houdende goed keuring van een drietal raadsbesluiten. 4. Besluit van Gedeputeerde Staten, houdende goed keuring van het raadsbesluit tot wijziging van het reglement voor het Burgerlijk Armbestuur. 5. Schrijven van Gedeputeerde Staten, geleidende een afschrift van een Koninklijk besluit tot goedkeuring van de verordening op de heffing van schoolgeld voor het Gymnasium. 6. Kennisgeving van P. A. J. Rosu, dat hij zijne herbenoeming tot lid der commissie tot wering van schoolverzuim aanneemt.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1925 | | pagina 1