1 5 FEBRUARI 1926. Agenda: 1. Besluiten van de Gedeputeerde Staten, houdende goedkeuring van verschillende raadsbesluiten. 2. Schrijven van de Gedeputeerde Staten, geleidende een afschrift van een Koninklijk besluit, houdende goedkeuring van de verordening tot wijziging van de keurloonen, te heffen door den Vleeschkeuringsdienst. 3. Schrijven van de Gedeputeerde Staten, berichtende, dat de Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid geen voldoende reden aanwezig acht om mede te werken tot de vernietiging van de verordening be treffende het bezorgen en venten van melk op Zondag. 4. Proces-verbaal van kasopneming bij den boekhouder kassier van de licht- en waterbedrijven. 5 Kennisgeving van MejH. J. van R i e m s d ij k, aan nemende hare benoeming tot onderwijzeres aan de openbare school aan de Keizerstraat.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1926 | | pagina 1