4 FEBRUARI 1927. AGENDA. 1. Besluiten van Gedeputeerde Staten, houdende goed keuring van verschillende raadsbesluiten. 2. Rapporten in zake de opneming der boeken en kas bij de boekhouders der licht- en waterbedrijven, van den Vleeschkeuringsdienst en van de Veemarkt. 3. Suppletoir kohier wegens rechten voor het gebruik van openbaren gemeentegrond. 4. Toelichtend schrijven van Burgemeester en Wethou ders op de ter vaststelling aangeboden gemeente- begrooting voor het dienstjaar 1927 (no. V/29). 5. Voorstel van Burgemeester en Wethouder^, tot be noeming van een leeraar in het handteekenen aan de Ambachtsschool en de Avondschool voor ambachts lieden, waartoe worden voorgedragen 1°. R. W. M. Ku ij pers te 's-Hertogenbosch, 2°. I g n. d e o n g te Hilversum (no. V/26). 6. Voorstel als voren, tot benoeming van M. N. Schuursma als directeur van den Warenkeurings- dienst (no. IV/26). 7. Voorstel als voren, tot benoeming van twee leden in de Commissie tot wering van schoolverzuim ter voor ziening in de vacatures, ontstaan door het overlijden

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1927 | | pagina 1