A O' 19 JANUARI 1928. AGENDA «III»» 1. Besluiten van Gedeputeerde Staten, houdende goed keuring van verschillende raadsbesluiten. 263 820 2. Besluit alsvoren, houdende verdaging der beslissing op het ter goedkeuring ingezonden besluit tot wijziging van de rooilijn van een gedeelte der Ceresstraat. 3. Besluit alsvoren, houdende verdaging van de beslissing op de ter goedkeuring ingezonden verordening tot wijziging van de Bouwverordening. 1093 Schrijven alsvoren, geleidende een afschrift van een Koninklijk besluit, waarbij goedkeuring is verleend aan de verordening tot heffing van markt-, staan- en weeggeld voor de Veemarkt. 5. Schrijven van A. Melis, aannemende zijn benoeming tot lid der Schattingscommissie voor de Rijksinkom stenbelasting. 6. Proces-verbaal van kasopneming bij den boekhouder der Licht- en Waterbedrijven. 7. Proces-verbaal van kasopneming bij den Gemeente- Ontvanger.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1928 | | pagina 1