29 JANUARI 1930. AGENDA 1. Besluiten van de Gedeputeerde Staten, houdende goed keuring van verschillende raadsbesluiten. 2. Besluit als voren, houdende verdaging der beslissing op de ter goedkeuring ingezonden gemeente-begrooting voor het dienstjaar 1930. 3. Besluit als voren, houdende beschikking op het beroep van het bestuur der Stichting „Nutsschool Breda", in zake de aanvrage van gelden voor de aanschaffing van leerboeken ten behoeve van de U. L. O. school voor meisjes aan de Bouwerijstraat. 4. Koninklijk besluit, houdende beschikking op een be roepschrift van het bestuur der Stichting „Nutsschool Breda", in zake de aanvrage van gelden voor de aan schaffing van leermiddelen ten behoeve van de meisjes school aan de Bouwerijstraat. 5. Schrijven van P. Gillis, aannemende zijn benoeming tot leeraar aan de Handelsavondschool.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1930 | | pagina 1