y 5 JANUARI 1931. AGENDA 1. Besluiten van Gedeputeerde Staten, houdende goed keuring van verschillende raadsbesluiten. 2. Schrijven alsvoren, geleidende een afschrift van een Koninklijk Besluit, waarbij is goedgekeurd hun besluit tot toekenning eener schadeloosstelling aan de gemeente Ginneken en Bavel, ingevolge art. 7 der grensuitbrei- dingswet van 21 April 1927. 3. Schrijven van Burgemeester en Wethouders, geleidende een beschikking van Gedeputeerde Staten op het beroep schrift van de Stichting „Nutsschool Breda", tegen het raadsbesluit van 31 Januari 1929, tot vaststelling van het bedrag der vergoeding ex art. 101 der L. O. Wet 1920 over het jaar 1926 ten behoeve van de school Catharina- straat. (no. V/2670). 4. Schrijven van C. M. Daniels, houdende dankbetuiging voor zijn benoeming tot leeraar aan de Handelsavond school.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1931 | | pagina 1