25 JANUARI 1933. AGENDA: I. Goedgekeurde Raadsbesluiten. 1. Besluiten van de Gedeputeerde Staten van Noord- Brabant, houdende goedkeuring van diverse raads besluiten. II. Mededeelingen. 2. Besluit van de Gedeputeerde Staten voornoemd, houdende verdeeling van de gemeente Breda in kies kringen voor de verkiezing van leden van den Gemeenteraad. 3. Schrijven van Burgemeester en Wethouders, houdende mededeeling, dat de Gedeputeerde Staten dezer provincie hun beslissing omtrent het raadsbesluit van 17 November 1932. in zake het aangaan van een tweetal rekening courant-overeenkomsten voor het jaar 1933 met de N. V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten, hebben verdaagd (no. V 3154).

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1933 | | pagina 1