2 FEBRUARI 1934. AGENDA: I. Goedgekeurde Raadsbesluiten. 1. Besluiten van de Gedeputeerde Staten van Noord-Bra bant, houdende goedkeuring van diverse raadsbesluiten. 2. Schrijven van de Gedeputeerde Staten voornoemd, geleidende een afschrift van het Koninklijk Besluit van 1 December 1933, no. 22, waarbij goedkeuring is ver leend aan de in de raadsvergadering van 31 October j.l. vastgestelde verordening, regelende de heffing van rechten voor het gebruik van openbaren gemeentegrond ter zake van het innemen van standplaatsen met motor rijtuigen, rij- en voertuigen in de gemeente Breda. II. Mededeelingen. 3. Besluit van de Gedeputeerde Staten voornoemd, hou dende verdaging van hun beslissing omtrent het raads besluit van 27 December j.l. in zake het voeren van een rechtsgeding. 4. Rapport van het Accountantskantoor van H. Spar- r i u s, in zake opneming van boeken en kas van het

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1934 | | pagina 1