11 FEBRUARI 1937. AGENDA: I. GOEDGEKEURDE RAADSBESLUITEN. II. MEDEDEELINGEN. 1. Vaststelling van de notulen der vergadering van 8 De cember 1936. 2. Besluiten van de Gedeputeerde Staten van Noord- Brabant, houdende goedkeuring van diverse raadsbe sluiten. 3. Schrijven van de Gedeputeerde Staten voornoemd, ge leidende een afschrift van het Koninklijk Besluit van 27 November 1936, no. 44, waarbij goedkeuring is ver leend aan de verordening op de heffing van rechten voor diensten der gemeente-reiniging. 4. Besluit van de Gedeputeerde Staten voornoemd, hou dende verdaging van hun beslissing omtrent de ter goed keuring ingezonden gemeente-begrooting voor het dienst jaar 1937. 5. Besluit van de Gedeputeerde Staten voornoemd, waarbij het Gemeentebestuur wordt gemachtigd met betrekking

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1937 | | pagina 1