10 JANUARI 1938. A G E N D A 1. Vaststelling van de notulen der vergadering van 24 No vember j.l. I. GOEDGEKEURDE RAADSBESLUITEN. 2. Besluiten van de Gedeputeerde Staten van Noord- Brabant, houdende goedkeuring van diverse raadsbe sluiten. 3. Schrijven van de Gedeputeerde Staten van Noord-Bra bant, geleidende een afschrift van het Koninklijk Besluit van 9 November 1937, no. 43, waarbij goedkeuring js verleend aan het raadsbesluit van 12 October j.l., tot heffing van markt-, staan- en weeggeld voor de vee markt. II. MEDEDEEL√ŹNGEN. 4. Besluit van de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, tot verdaging van hun beslissing op het raadsbesluit tot het leggen van een bouwverbod op gronden gelegen tusschen het Van Coothplein en den Nieuweweg.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1938 | | pagina 1