12 JANUARI 1939. AGENDA; 1. Vaststelling der notulen van de vergadering van 3 November 1938. Goedgekeurde Raadsbesluiten 2. Besluiten van de Gedeputeerde Staten van Noordbra bant, houdende goedkeuring van diverse raadsbesluiten. Mededeeiingen 3. Besluiten van de Gedeputeerde Staten voornoemd, houdende goedkeuring van besluiten van Burgemeester en Wethouders omtrent bestuursbevoegdheden, welke door den Raad aan hen zijn overgedragen. 4. Besluit van de Gedeputeerde Staten voornoemd, om trent de verdeeling der gemeente Breda in drie kies kringen voor de verkiezing van de leden van den Gemeenteraad. 5. Besluit van de Gedeputeerde Staten voornoemd, hou dende verdaging van hun beslissing omtrent de ter goedkeuring ingezonden begrooting der Gemeente voor het dienstjaar 1939.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1939 | | pagina 1