26 FEBRUARI 1946. AGENDA 1. Vaststelling van de notulen der vergaderingen van 22 November en 21 December 1945. MedSedeelIngen 2. Besluit van de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, waarbij de gemeente Breda wordt verdeeld in drie kieskringen voor de verkiezing van de leden van den Gemeenteraad. 3. Schrijven van Burgemeester en Wethouders, houdende rnededeeling, dat de Ged. Staten van Noord-Brabant de gemeente-rekening over 1942 ongewijzigd hebben vastgesteld (Bijlagen 1946, no. 14) 4 Schrijven van Burgemeester en Wethouders, houdende rnededeeling van de wederinstelling van een weke- lijksche veemarkt op Maardag en van een maande- lijksche paardenmarkt op den eersten Maandag van de maand (Bijlagen 1946, no. 11). Verzoekschriften s 5. Schrijven van den Raad der gemeente Standdaarbuiten, verzoekende adhaesie te willen betuigen aan een door

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1946 | | pagina 1