19 JANUARI 1949 AGENDA: 1. Vaststelling notulen van de vergadering van 22 November 1948. Goedgekeurde raadsbesluiten: 2. Berichten van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, hou dende goedkeuring van raadsbesluiten. Ingekomen stukken. 3. Schrijven van Burgemeester en Wethouders inzake de tarie ven van autobusdiensten. Prae-adviezen en voorstellen. 4. Prae-advies van Burgemeester en Wethouders op een ver zoek van de Heer C. A. van Lier om een tegemoetkoming in de kosten van vervoer ex artikel 13 der L.O. wet (Bijl. 1949, No. 2). 5. Prae-advies van Burgemeester en Wethouders op een verzoek van het schoolbestuur der R.K. Jongensschool Liesstraat ingevolge artikel 72 der L.O. wet 1920 (Bijlage 1949, No. 1). 6. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het benoemen van de Heer J. Vollebergh tot leraar in de Franse taal en handels correspondentie aan de gemeentelijke handelsavondschool (Bijlage 1949, No. 5). 7. Prae-advies van Burgemeester en Wethouders op het ver zoek van het schoolbestuur van de R.K. Gemengde school aan de Effenseweg ingevolge artikel 72 der L.O. wet 1920 (Bijlagen 1949, No. 3). 8. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot wijziging van de 8ste wijziging der gemeentebegroting 1948 in verband met de besteding van gelden uit het van Coothfonds (Bijlagen 1949, No. 8). 9. Prae-advies van Burgemeester en Wethouders op een voor stel van het College van Curatoren over het Stedelijk Gymnasium tot benoeming van een leraar in de wiskunde (Bijlage 1949, No. 9).

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1949 | | pagina 1