19 JANUARI 1950 AGENDA: 1. Vaststelling der notulen van de vergaderingen van 28 Sep tember, 19 October, 27 October en 16 November 1949. (Liggen ter visie in de Leeskamer.) Goedgekeurde raadsbesluiten. 2. Berichten van Gedeputeerde Staten houdende goedkeuring van raadsbesluiten en besluiten van Burgemeester en Wethouders. (Lig gen ter visie in de Leeskamer.) Ingekomen stukken. 3. Schrijven van Burgemeester en Wethouders, daarbij ter goed keuring aanbiedende de rekening en verantwoording over 1948 van het Burgerlijk Armbestuur. (Ligt ter visie in de Leeskamer.) 4. Schrijven van Burgemeester en Wethouders daarbij ter goed keuring aanbiedende de begroting 1950 van de Stichting „Oude- Mannenhuis". (Ligt ter visie in de Leeskamer.) 5. Schrijven van Burgemeester en Wethouders betreffende de verkeerssituatie op het kruispunt BaronielaanGinnekenweg. Bij lagen 1950, no. 5). Prae-adviezen en voorstellen. 6. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot plaatsing van een urinoir in de Belcrumpolder. (Bijlagen 1950, no. 25). 7. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot wijziging van het partieel uitbreidingsplan „Brabantpark" (M.T.S.). (Bijlagen 1950, no. 20). 8. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot herziening van het uitbreidingsplan Ginneken. (Gedeelte Parochie centrum Ploegstraat). (Bijlagen 1950, no. 10). 9. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het nemen van een besluit als bedoeld in art. 36, lid 4 der Woningwet voor het buurtschap „Effen". (Bijlagen 1950, no. 7).

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1950 | | pagina 1