18 JANUARI Notulen. 1. Vaststelling van de notulen der vergaderingen van 20 Nov. en 13 December 1950. Goedgekeurde raadsbesluiten. 2. Berichten van Gedeputeerde Staten houdende goedkeuring van raadsbesluiten. Ingekomen stukken. 3a. Schrijven van de heer H. J. Bindels, Middeilaan 3, Breda, inzake de verhoging der straatbelasting. 3b. Schrijven van Burgemeester en Wethouders d'er gemeente De Wijk houdende het Verzoek adhaesie te betuigien aan de motie inzake de heffing van de „Wegenbelasting". a 3c. Schrijven van het Bestuur van de Partij van de Arbeid, Af deling Breda, inzake het vrijgeven van woningen bij nieuwbouw. 3d. Schrijven van het College van Curatoren over het Gym nasium, daarij aanbiedende een voordracht ter Voorziening in de vacature in dit College, ontstaan door het overlijden van de heer Dr H. J. L. Struycken. 3e. Schrijven van de Commissie belast met het onderzoek van de rekening en verantwoording van het Burgerlijk Armbestuur over het dienstjaar 1949, houdende enkele opmerkingen over die rekeniiig. 3f. Schrijven van Burgemeester en Wethouders houdende aan bieding Van het schattingsrapport uitgebracht door de Commissie van Schatters, overeenkomstig artikel 18 van de Beheersverorde- ning op het gemeentelijk grondbedrijf. 3g. Schrijven van de Bond van Nederlands Overheidspersoneel (B.N.O.P.) inzake vergoeding der kosten van ziekteverzekering. 3h. Schrijven van de Bond Van Land- en Zuivelarbeiders inzake de Overbïuggings- en Bijstandsregeling voor werkeloze land arbeiders.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1951 | | pagina 1