16 JANUARI 1952 AGENDA Notulen 1. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 4, 12, 14 en 19 December 1951. Goedgekeurde raadsbesluiten, 2. Berichten van Gedeputeerde Staten houdende goedkeuring van raadsbesluiten. 3. Ingekomen stukken. a. Schrijven van de meerderheid der leden van de raadsfractie van de Partij van de Arbeid, waarbij vernietiging wordt gevraagd Van het raadsbesluit d.d. 14 November 1951, inzake het toekennen van een vergoeding van 2905.- aan het Schoolbestuur der R.K. Jongensschool aan de Oosterhoutseweg 32. b. Jaarverslag van de Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Breda over 1950. c. Schrijven van de heer F. Mol, waarin hij zich bereid verklaart zitting te nemen in de restauratiecommissie van de Grote Toren. d. Rekening en verantwoording over het jaar 1950 van de Com missie voor Kerkelijke Gezinszorg te Breda. e. Rekening en Verantwoording over het jaar 1950 van de Stichting Katholieke Gezinszorg Breda. f. Koninklijk Besluit van 12' December 1951, no. 12, betreffende goedkeuring van het raadsbesluit van 11 April 1951 tot onteigening van gebouwde en ongebouwde eigendommen begrepen in het par tieel uitbreidingsplan „Roeimeer". Prae-adviezen en voorstellen. Riolering. 4. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het beschik baar stellen Van een crediet voor uitvoering van rioleringswerken ten behoeve van de in aanbouw zijnde 56 woningen nabij de Oranje boomstraat. (Bijlagen 1952, no. 1)

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1952 | | pagina 1