13 JANUARI 1954 Agenda 1. Notulen. Vaststelling van de notulen van de middagvergadering van 15 De cember 1953. 2. Ingekomen stukken. Voorgesteld wordt de volgende stukken in handen te stellen van Burgemeester en Wethouders voor het uitbrengen van prae-advies: a. Beroepschrift van de heer A. I. J. Maas te Voorschoten, naar aanleiding van een aanschrijving tot verbetering van de woning Bavelselaan 51. b. Schrijven van Dr Jac. de Roy betreffende de aanschrijving tot verbetering van de woning van Coothplein 54. c. Verzoek van P. C. Gommeren om een tegemoetkoming in de vervoerskosten ten behoeve van zijn dochtertje, die de b.l.o.-school in de Leuvenaarstraat moet bezoeken. d. Verzoek van het hoofd van de b.l.o.-school Leuvenaarstraat voor een tegemoetkoming in de vervoerskosten ex artikel 13 der L.O. Wet 1920 ten behoeve van C. Martens, Bavelselaan 237. e. Verzoek van het Hoofd van de St. Rosaschool om een tege moetkoming in de vervoerskosten ten behoeve van J. Hulscher. f. Verzoek van A. Gilis, Walstraat 7 te Breda om een tegemoet, koming in de vervoerskosten ten behoeve van zijn zoontje Albertus. g. Verzoek van C. J. van der Kleijn, Zandbergweg 16 te Breda om een tegemoetkoming in de vervoerskosten ten behoeve van zijn dochtertje Frederica. h. Verzoek van het bestuur van de Vereniging R.K. Huishoud en Industrie-onderwijs voor Breda e.o. om een urgentieverklaring voor een naaistersopleiding aan de R.K. Huishoudschool „Regina Pacis". Voorgesteld wordt de volgende stukken voor kennisgeving aan te nemen:

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1954 | | pagina 1