11 januari 1956 des middags te 15 uur Agenda: 1. Beëdiging van het nieuw benoemde raadslid de heer J. Samson. 2. Notulen. Vaststelling van de notulen van de raadsvergaderingen van 28, 29 en 30 november 1955 en 14 december 1955. Ingekomen stukken. 3. Voorgesteld wordt de volgende stukken in handen te stellen van Burgemeester en Wethouders voor het uitbrengen van preadvies: a. Verzoek van de Vereniging voor Maatschappelijk Werk op huma nistische grondslag „Humanitas" om een subidie ad 500,als bijdrage in het salaris en bijkomende kosten van de maatschappelijk werker, werkzaam in Noord-Brabant. b. Verzoek van het Bestuur van de stichting Pedagogisch Centrum om subsidie voor het jaar 1956. c. Verzoek van het Bestuur van de R.K. Jongensschool voor gewoon lager onderwijs van Sint Jozef, Oranjesingel 2 om medewerking voor verbetering van de aan- en afvoerleidingen van de toiletten en van de riolering van de speelplaats. d. Verzoek van het R.K. Kerkbestuur der parochie van de H. Gerar- dus Majella om medewerking voor het plaatsen van een rijwielrek t.b.v. de R.K. lagere school St. Petrus en Paulus aan de P. C. Hooftstraat no. 1. e. Verzoek van het Bestuur van het Instituut voor Meisjes te Ouden bosch om medewerking voor het aanschaffen van meubilair en het aanbrengen van een betere verlichting t.b.v. de school Havermansstraat 4. f. Verzoek van het Bestuur van het Instituut voor Meisjes te Ouden bosch om medewerking voor het aanschaffen van meubilair en het aan brengen van een betere verlichting t.b.v. de school Oranjeboomstraat 1. g. Verzoek om een tegemoetkoming in de vervoerskosten ex artikel 126 jo art. 13 der L.O.-wet 1920.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1956 | | pagina 1