1 6 januari 1 957 Agenda. Notulen. 1. Vaststelling van de notulen van de raadsvergadering van 12 decem ber 1956. Ingekomen stukken. 2. Voorgesteld wordt de volgende stukken in handen te stellen van Burgemeester en Wethouders voor het uitbrengen van preadvies: a. Verzoek van het Bestuur der Bijzondere Kleuterschool, Liesboslaan 291, om medewerking ingevolge artikel 50 der Kleuteronderwijswet, voor aanbrengen linoleum-vloerbedekking in 3 klassen, alsmede in hoofden- kamer. b. Verzoek van het Bestuur der H. Moeder Godsschool, Effenseweg 15, om medewerking ingevolge artikel 72 der L.O.-wet 1920 voor ver nieuwing van het meubilair van de 4 bestaande lokalen. c. Verzoek van het Bestuur der R.K. Meisjesschool, Haagse Markt 3, om medewerking ingevolge artikel 72 der L.O.-wet 1920 voor vernieu wing terreinafscheiding. d. Verzoek van het Bestuur der R.K. Meisjesschool, Oranjesingel 3, om medewerking ingevolge artikel 72 der L.O.-wet 1920 voor het aan schaffen van meubilair voor de 3 laagste klassen van de lagere school. e. Verzoek van het Bestuur der R.K. Meisjesschool, Oranjesingel 3, om medewerking ingevolge artikel 72 der L.O.-wet 1920 voor het aan brengen van nieuwe verlichting in 4 klassen, die ingebouwd zijn. f. Verzoek van het Bestuur van de R.K. Mulo-school St. Antoine, St. Janstraat 10, om medewerking ingevolge artikel 72 der L.O.-wet 1920 voor aanschaffing leermiddelen. g. Verzoek van de Diocesane Besturen van de katholieke arbeiders jeugd om subsidie in de salaris- en werkkosten van aan te stellen vrij gestelde leiders en leidsters. h. Verzoek van het Bestuur van de Stichting Dienst voor de Bedrijfs- jeugd om toekenning van een jaarlijks subsidie.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1957 | | pagina 1