14 januari 1959 Agenda. Notulen. 1. Vaststelling van de notulen van de raadsvergaderingen van 26 november 1958, 27 november 1958, 28 november 1958 en 16 december 1958. Ingekomen stukken. 2. Voorgesteld wordt de volgende stukken in handen te stellen van burgemeester en wethouders voor het uitbrengen van preadvies: a. Verzoek van het bestuur van de opvoeding- en onderwijsstichting „Sint Marie" te Huybergen om medewerking ex artikel 72 van de lager onderwijswet 1920 voor de aanleg van een centrale verwarmingsinstallatie in de g.l.o.-school Havermansstraat 2. b. Verzoek van het r.k. kerkbestuur van de parochie „Christus Koning", alhier, om medewerking ex artikel 72 der lager onderwijswet 1920 voor de vervanging van het verwarmingssysteem, het bouwen van een 2e trap en daarbijbehorende werkzaamheden het aanbrengen van wasbakken in de klaslokalen van de g.l.o.-school Minckelersstraat. 3. Voorgesteld wordt de volgende stukken voor kennisgeving aan te nemen: a. Recapitulatie van de aangiften van besmettelijke ziekten over de maanden oktober en november 1958. b. Jaarverslag 1957 van de vereniging „Hendrick de Keyser".. c. Goedkeuring van gedeputeerde staten d.d. 17 december 1958, G. no. 6245 van het raadsbesluit d.d. 12 november 1958, waarin wordt verklaard, dat de instandhouding van de openbare lagere school Viandenlaan 1 ingevolge artikel 19 van de lager onderwijswet wordt gevorderd. d. Koninklijk besluit d.d. 18 november 1958, houdende goedkeuring uit breiding leerplan r.k. lagere technische school met de afdelingen: auto- herstellen, koper-, lood- en zinkbewerken en metselen. e. Bevolkingsstatistiek van de gemeente Breda over oktober 1958. f. Statistische gegevens van het woningnoodbureau over december 1958. g. Besluit van burgemeester en wethouders tot toekenning van een huurcompensatie ingaande 1 januari 1959 aan het personeel der gemeente Breda, met uitzondering van het onderwijzend personeel. h. Besluiten van burgemeester en wethouders tot het aangaan van geldleningen.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1959 | | pagina 1