13 JANUARI 1960 AGENDA. Notulen. 1. Vaststelling van de notulen van de raadsvergadering van 16 decem ber 1959. Ingekomen stukken. 2. I. Voorgesteld wordt het volgende stuk in handen te stellen van burgemeester en wethouders voor het uitbrengen van preadvies. a. Verzoek van het schoolbestuur voor kinderen met verminderd gehoor om een bijdrage in het kader van de schoolmelk-voorziening. II. Voorgesteld wordt de volgende stukken voor kennisgeving aan te nemen: aSchrijven van mr. K. A. M. Bastiaansen te Breda d.d. 21 december 1959, waarin hij bericht zijn benoeming als gedelegeerde van de gemeente Breda in het bestuur van de stichting voor hoger technisch onderwijs te Breda w.o. de r.k. h.t.s. „Sint Virgilius" ressorteert gaarne te aanvaarden; b. Jaarverslag van de prov. Noordbrabantse bond van het Wit-Gele Kruis inzake het medisch opvoedkundig bureau te Breda over 1958; c. Schrijven van het Zuid-Nederlands instituut voor gemeentepolitie opleiding betreffende wijziging gemeenschappelijke regeling; d. Besluiten van burgemeester en wethouders tot het verstrekken van kasgeldleningen; e. Jaarverslag 1958 van de gemeentelijke brandweer; f. Koninklijk besluit van 2 december 1959 no. 8 betreffende benoeming van mr. dr. R. M. A. A. Geuljans tot burgemeester van Breda; g. Schrijven van de commissaris der koningin in de provincie Noord- Brabant d.d. 15 december 1959 betreffende beëdiging mr. dr. R. M. A. A. Geuljans; h. Publiciteitsmateriaal gemeentelijke kredietbank; i. Controle rapporten van gemeentelijke administraties; j. Berichten van gedeputeerde staten houdende goedkeuring en ver daging van goedkeuring van besluiten;

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1960 | | pagina 1