-1- 17 JANUARI 1962. AGENDA. NOTULEN. 1. Vaststelling van de notulen van de raadsvergaderingen van 15 no vember 1961 en 13 december 1961. INGEKOMEN STUKKEN. 2. Voorgesteld wordt de volgende stukken voor kennisgeving aan te nemen: aAkkoordverklaring van de r. k. bouwvereniging St. Joseph d. d. 28 november 1961 betreffende toekenning van gemeentelijke rond- en bouw voorschotten ter financiering van de stichtings- osten van 80 woningen in de "Hoge Vucht I". b. Financieel rapport van de stichting Breda's Studiefonds over het dienstjaar 1960. c. Concept-jaarverslag 1960 van de gemeentelijke geneeskundige en gezondheidsdienst. d. Jaarverslag 1960 van de vereniging "Het Wit-Gele Kruis". e. Jaarrekening 1960 van de stichting katholieke maatschappe lijke gezinszorg, Breda. f. Jaarverslag 1960 van de stichting voor revalidatie in Noord- Brabant. g. Jaarverslag 1960 van de Nederlandse Vereniging tot reumatiek- bestrijding. h. Jaarverslag 1960 van de Burgerlijke Instelling voor Maatschap pelijke Zorg en de gemeentelijke dienst voor sociale zaken en huisvesting. i. Statistische gegevens van de gemeentelijke dienst voor sociale zaken en huisvesting (afd. huisvesting) over december 1961. j. Overzicht aan- en verkopen.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1962 | | pagina 1