16 JANUARI 1963. AGENDA. NOTULEN. 1. Vaststelling van de notulen van de raadsvergadering van woens dag 14 november 1962. INGEKOMEN STUKKEN. 2. Voorgesteld wordt de volgende stukken voor kennisgeving aan te nemen. a. Schrijven d.d. 28 december 1962 van de rijkswaterstaat ar rondissement Breda, betreffende afvoer van op de berm van de Liesboslaan aanwezige keien. b. Koninklijk besluit van 6 december 1962, no. 13 tot goed keuring van het onteigeningsplan "Hoge Vucht II". c. Koninklijk besluit van 23 oktober 1962, no. 13 tot verlen ging van een termijn inzake onteigening in het belang der volkshuisvesting (onteigeningsplan 'Princenhage-Noord 1962"). d. Beroepschrift van Chr. van de Genugten aan de juridische commissie tegen buiten behandeling laten van verzoek om schadevergoeding. e. Overzicht aan- en verkopen. fKwartaal-overzicht van gesloten vaste geldleningen en mu taties in de opgenomen kasgeldleningen gedurende het vierde kwartaal 1962. g. Statistische gegevens van de gemeentelijke dienst voor sociale zaken en huisvesting (afd. huisvesting) over november en de cember 1962. h. Bevolkingsstatistiek der gemeente Breda over oktober 1962. i. Controle-rapporten van gemeentelijke administraties. jBerichten van gedeputeerde staten houdende goedkeuring en verdaging van besluiten. k. Antwoorden op door raadsleden gestelde vragen, (bijlagen 1963, no. 1). PREADVIEZEN EN VOORSTELLEN. BELASTINGEN. 3. Preadvies van burgemeester en wethouders op verzoeken van H.A.J, v.d. Laer en J. van Heel betreffende de aanlegbelasting. (bijlagen 1963, no. 2).

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1963 | | pagina 1