15 JANUARI 1964. AGENDA. NOTULEN. 1. Vaststellingvan de notulenvan de raadsvergaderingvan 13 no vember 1963. INGEKOMEN STUKKEN. 2. Voorgesteld wordt de volgende stukken voor kennisgeving aan te nemen: a. Koninklijk besluit van 12 november 1963, no. 26 tot ver lenging van een termijn inzake onteigening in het belang der volkshuisvesting (onteigening Hoge Vucht II). b. Koninklijk besluit van 12 november 1963, no. 27 tot ver lenging van een termijn inzake onteigening in het belang der volkshuisvesting (onteigening Doornbos - Oost). c. Beslissing van de kamer uit gedeputeerde staten van Noord- Brabant voor de behandeling van administratieve geschillen in onderwijszaken waarbij het ingestelde beroep tegen het raadsbesluit tot het verlenenvan medewerking voor de stich ting van een prot. chr. school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden, alhier, ongegrond werd verklaard. d. Overzicht aan- en verkopen. e. Besluiten van burgemeester en wethouders d. d. 22 novem ber 1963 en 17 december 1963 tot het aangaan van daggeld leningen. f. Besluit van burgemeester en wethouders d. d. 20 december 1963 tot het opnemen van een geldlening. g. Diverse besluiten van burgemeester en wethouders tot het aangaan van kasgeldleningen. h. Kwartaal-overzichtvan geslotenvaste geldleningen en mu taties in de opgenomen kasgeldlenin'gen gedurende het vierde kwartaal 1963.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1964 | | pagina 1