1 JANUARI 1965. Tegenwoordig: MEVR. Th. M. M. DE BONTE - DE MUNNIK, MEVR. S.C. M.KRENS - WAGTMANS, MEVR. M. W. B. A. VAN MIERLO - MUTSAERS, MEVR. A. WIJN - DE BOER, en de heren: MR. G. W. A. BARIJ, MR. K.A. M. BASTIAENSEN, J. E. F. BA YENS, T. M. TER BERG, H. BIEMANS, H. BROEDERS, J. M. VAN BIJNEN, DRS. J.W.C. VAN CASTEREN, P.J.VAN CAULIL, C.A.VAN DUIJL, C.VAN DENEEDEN, Th.W.FRUMAU, J.W. A. VAN GASTEL, MR. R.A. H. M. GIELEN, N.W.C. VAN GISBERGEN, L.J.F. KOERTSHUIS, A.B.KRAMER, A. KROON, A.W.VAN LOON, J. M.LOUS, J. MARUNISSEN, F. J. MELZER, A.MENDES, J.A.MEIJS, P.F. C. NIEUW LA AT, D.J. RENOOU, A. SPANJER, J. F. V. VERMEULEN, J. VERSCHUREN, DRS. P. VIS, DRS. Y. P. W. v. d. WERFF, W. VAN DER ZWAN DRS. N. H. ZIJTREGTOP. Afwezig: de heren wethouder W.C.A.M. VAN BOXTEL, J. H. M. QUA- DEKKÉR. VOORZITTER: DE HEER MR. DR. R. M. A. A. GEULJANS. SECRETARIS DE HEER DRS. J. P.A.VAN DEN DAM. De VOORZITTER opent de vergadering en spreekt het gebed uit, waar van de tekst is opgenomen in artikel 10 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeentewet. Bericht van verhindering is binnengekomen van: de heren wethouder W. C. A. M. van Boxtel en J. H. M.Quadekker. Hierna wordt overgegaan tot behandeling van de agenda. BEËDIGING EN INSTALLATIE VAN DE HEER DRS. J. P. A. VAN DEN DAM ALS GEMEENTESECRETARIS. De heer Drs. J. P. A. van den Dam legt in handen van de voorzitter de eden af, neergelegd in artikel 107 der gemeentewet. De VOORZITTER zegt daarna het volgende: Dames en heren leden van de raad, hooggeachte heer secretaris, mevrouw van den Dam en kinderen, hooggeachte ouders en hier aanwezige be langstellenden, Benoemd en beëdigd, en dus ambtelijk volledig uitgerust treedt gij van daag aan in deze buitengewone raadsvergadering tot de vervulling van het secretarisambt van deze stad, dat U bij raadsbesluit van 14-10-1964 is toevertrouwd. Met het nieuwe jaar gaat een nieuw ambtelijk leven voor U open een breder arbeidsterrein, een nieuw perspectief met grote actieradius, kort om een vita nuova. Er komt ook een grotere verantwoordelijkheid op U te rusten£chter niet alleen voor U zelf ook voor de gehele interne werkge meenschap die de gemeente is, - het stadhuis met haar diverse bestuurs organen en afdelingen, de hoofden van diensten en bedrijven en haar gehele personeel - is deze benoeming en mutatie in het secretarisambt

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1965 | | pagina 1