12 JANUARI 1966. AGENDA. NOTULEN. 1. Vaststelling van de notulen van de raadsvergadering van 17 november 1965. 2. Voorgesteld wordt het volgende stuk in handen te stellen van burgemees ter en wethouders, voor het uitbrengen van preadvies: Schrijven d. d. 6 december 1965 van het bedrijfschap schildersbedrijf, betreffende werkspreiding met betrekking tot de uitvoering van schil derwerk. 3. Voorgesteld wordt de volgende stukken voor kennisgeving aan te ne men: aMededeling van de commissaris van de koningin in de provincie Noord-Brabant d.d. 14 december 1965, Ag. Nr. 2315 betreffende de herbenoeming en beëdiging van Dr. R. M. A. A. Geuljans tot burge meester van Breda. b. Koninklijk besluit van 17 november 1965, nr. 37, tot verdaging van de beslissing omtrent goedkeuring van raadsbesluiten betreffende de onteigeningsplannen "Poolseweg 1964", "Princenhage-Noord 1964" en "Oranjeplein". c. Besluiten van de commissaris van politie t.ot het treffen en opheffen van tijdelijke verkeersmaatregelen. d. Besluit van gedeputeerde staten d.d. 17 november 1965, G. nr. 45357, houdende goedkeuring van de aanvraag tot ruilverkaveling Princenhage-Noord. e. Schrijven van de Nederlandse sportfederatie inzake toto-uitkering 1962 ten behoeve van de bouw van de sporthal. f. Bevolkingsstatistiek der gemeente Breda over september 1965 enok- tober 1965. g. Overzicht aan- en verkopen. h. Statistische gegevens van de gemeentelijke sociale dienst (afdeling huisvesting) over december 1965, i. Besluit van burgemeester en wethouders d.d. 26 november 1965,be treffende het toekennen van een uitkering ineens over 1965 aan het gemeentepersoneel. j. Controlerapporten van gemeentelijke administraties.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1966 | | pagina 1