11 JANUARI 1967. AGENDA. 1. Voorgesteld wordt de volgende stukken voor kennisgeving aan te nemen a. Schrijven van de voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad der gemeente Breda d. d. 30 december 1966, houdende toezending van een afschrift van zijn besluit van 29 december 1966 inzake de voorziening in de vaca ture J.J.Th. M. Beurskens. b. Schrijven d. d. 9 november 1966, G. nr. 52408 van gedeputeerde staten van Noord-Brabant betreffende onteigening voor de aanleg van het trac├ęgedeelte van de noordelijke rondweg om Breda tussen de Oosterhoutseweg en de spoorlijn Breda - Tilburg. c. Schrijven d.d. 16 november 1966, G. nr. 81137 van gedeputeerde staten van Noord-Brabant betreffende vertegenwoordiging burge meester bij buitengerechtelijke rechtshandelingen. d. Schrijven van burgemeester en wethouders aan het Bakkers Contact "Eendracht maakt Macht" d.d. 23 december 1966, AZ/17499, met bijbehorende stukken, betreffende vakantiesluiting voor bak kerswinkels. e. Jaarstukken schooljaar 1965/1966 van de r.k. Poolse zaterdag- school, alsmede een lijst van leerlingen over het schooljaar 1966/ 1967. f. Jaarrekening 1965 en begroting 1967 van het Provinciaal Genoof- schap van kunsten en wetenschappen, g. Jaarverslag 1965 van de Stichting Jongensjeugdwerk parochie H. Barbara, h. Jaarstukken 1965 (accountantsrapport en jaarverslag) van de ver eniging "Het Groene Kruis" voor Breda e.o. i. Jaarverslag 1965 van het woonwagencentrum "Driekoningenoord", j. Verslag over de jaren 1964/1965 van de provinciale raad in Noord- Brabant der Nederlandse vereniging sociale zorg voor minderva- liden A. V. O. k. Rapport over het boekjaar 1965 van de Stichting voor huishoude lijke- en gezinsvoorlichting te Breda. 1. Rapport over het boekjaar 1965 van de Stichting nationale fede ratie voor huishoulijke- en gezinsvoorlichting te 's Gravenhage, m. Schrijven van de Stichting exploitatie Tilburgse schouwburg inzake

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1967 | | pagina 1