18 JANUARI 1968 AGENDA. 1. Beëdiging van het nieuwbenoemde lid van de raad der gemeente Breda, de heer F.C.M. Wierckx. 2. Vervallen. 3. Voorgesteld wordt het volgende stuk ter afdoening in handen testel len van burgemeester en wethouders: Schrijven van het Comité Toetsing Onwenselijkheid Landbouwschap d.d. 5 december 1967 betreffende geheime stemming over land bouwschap. 4. Voorgesteld wordt de volgende stukken voor kennisgeving aan te ne men: a. Schrijven van burgemeester en wethouders, Seer. /23182, betref fende benoeming gemeentelijke voorlichtingsfunctionaris. b. Besluiten van de commissaris van politie tot het treffen en ophef fen van tijdelijke verkeersmaatregelen. c. Koninklijk besluit d. d. 7 november 1967 houdende subsidiëring van een part-time-opleiding procesindustrie aan de gemeentelij ke lagere technische school. d. Brochure van school voor toeristische vorming. e. Overzicht gesloten kas- en geldleningen alsmede rijksvoorschot ten ingevolge de woningwet over de maand december 1967. f. Kwartaalrapport januari tot en met juni 1967 van de sociogra fische dienst der gemeente Breda. g. Jaarverslag 1966 van de gemeentelijke kredietbank Breda. h. Statistische gegevens van de gemeentelijke sociale dienst (af deling huisvesting) over december 1967. i. Bevolkingsstatistiek der gemeente Breda over oktober 1967. j. Controlerapporten van gemeentelijke administraties. k. Jaarstukken 1966 en begroting 1967 van de Stichting tot Exploi tatie van het parochiehuis "St. Joseph". 1. Begroting 1968 van gemeenschapshuis "Doornbos" en begroting 1968 van het jeugdgebouw aan de Edisonstraat. m. Begroting 1968 van de Stichting Gemeenschapshuis "De Vlieren" en begroting 1968 van de barak Talmastraat 87.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1968 | | pagina 1