15 JANUARI 1970 AGENDA. 1. Vaststelling van de notulen van de raadsvergaderingen van 13 en 20 november 1969. 2. Voorgesteld wordt het volgende stuk ter afdoening in handen te stel len van burgemeester en wethouders: a. oproep raad van state in verband met opgelegds regeling vlees keuringskring Oosterhout. 3. Voorgesteld wordt de volgende stukken voor kennisgeving aan te nemen: a. schrijven van de voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad der, gemeente Breda d.d. 30 december 1969 houdende toezending van een afschrift van zijn besluit van 29 december 1969 waarbij van Dongen - geb. van den Bogaert, E. A.M. werd benoemd verklaard tot lid van de raad der gemeente Breda; b. schrijven van de voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad der gemeente Breda d.d. 6 januari 1970 houdende mededeling, dat van Dongen - geb. van den Bogaert, E. A. M. haar benoeming tot lid van de raad niet aanneemt. c. schrijven van de voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad der gemeente Breda d.d. 6 januari 1970 houdende toezending van een afschrift van zijn besluit van 6 januari 1970 waarbij Smit, H. M. werd benoemd verklaard tot lid van de raad der gemeente Breda. d. jaarrekening 1968 en het jaarverslag 1967/1968 van het Wit-Gele- Kruis te Breda; e. jaarverslag 1968 en accountantsrapport 1968 van de vereniging "Het Groene Kruis" voor Breda e.o. f. begroting 1970 van het gemeenschapshuis "De Vlieren" en begro ting 1970 van de Barak Talmastraat 87; g. jaarstukken 1968 van de Stichting Stedelijke Jeugd- en Jongeren centrum t. w. a. accountantsverklaring; b. balans per 31 december 1968; c. staat van baten en lasten 1968; d. financieel jaarverslag 1968; h. jaarstukken van de Stichting Stedelijk Jeugd- en Jongeren centrum t. w. a. accountantsverklaring; b. financieel jaarverslag 1967; i. accountantsverklaring betreffende de jaarrekening 1967 van de Stichting Gemeenschapshuis "Doornbos"; j. schrijven van het raadslid Jhr. Drs. F.A. von Schmid dd. 9 september 1969, inzake stedebouwkundige adviesraad met het antwoord hierop van het college van burgemeester en wethouders dd. 12 december 1969, V/16591.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1970 | | pagina 1