1 14 JANUARI 1971 1. Schrijven van de voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad der gemeente Breda dd. 30 december 1970, houdende toezending van een afschrift van zijn besluit van 30 december 1970, waarbij mej. E. M. Schoones werd benoemd verklaard tot lid van de raad der gemeente Breda ter voorziening in de vacature ontstaan door ae ontslagneming van C.G. M.F. Schoenmakers, m. Schrijven van C.G. M.F. Schoenmakers dd. 29 december 1970, houdende mededeling dat hij ontslag neemt als lid van de raad der gemeente Breda, n. Afschrift van het schrijven dd. 23 december 1970 van het bestuur D'66 afdeling Breda/gemeenteraadsfractie D'66 aan het college van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant inzake de verkoop van het voormalig gemeentehuis van Princenhage. o. Adres Comité Behoud Binnenstad over de gedachte toekomstige omgeving Tram-/Gasbrug. p. bijlage nr. 1 Antwoorden op door raadsleden gestelde vragen, q. Schrijven van C.G. M.F. Schoenmakers dd. 11 januari 1971, houdende mededeling, dat hij heeft opgehouden lid van de gemeenteraad te zijn. r. Schrijven van de voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad dd. 12 janua ri 1971, houdende mededeling, dat Mej. E. M. Schoones de be noeming tot lid van de gemeenteraad niet aanneemt, s. Schrijven van de voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad dd. 12 janua ri 1971, houdende toezending van een afschrift van zijn besluit van 12 januari 1971, waarbij P. M. J. F. X. Koertshuis werd be noemd verklaard tot lid van de raad der gemeente Breda, t. Schrijven van de voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad der gemeente Breda dd. 13 januari 1971, houdende mededeling dat P. M. J. F. X. Koertshuis zijn benoeming tot lid van de gemeenteraad aan neemt. 4A. Onderzoek van de geloofsbrief, ingezonden door P. M.J. F. X. Koertshuis, op 12 januari 1971 benoemd tot lid van de gemeente raad van Breda. 5. bijlage nr. 2 Voorstel van burgemeester en wethouders tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanschaffing van een tweetal brand-, val- en stoomvrije kasten ten behoeve van het gemeen telijk computercentrum Breda. 6. bijlage nr. 3 Voorstel van burgemeester en wethouders tot onbewoonbaar verklaring van diverse woningen.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1971 | | pagina 1