ONTWERP 20 JANUARI 1972 Agenda-, 1. Vaststelling van de notulen van de raadsvergadering d. d. 11 november 1971 en 18 november 1971. 2. Voorgesteld wordt de volgende stukken ter afdoening in handen te stellen van burgemeester en wethouders-, a. Brief d. d. 6 december 1971 van A.R. K. A. afd. Breda inzake gra tificatieregeling bij 25- en 40-jarig jubileum in gemeentedienst. b. Brief van Th. M. Koene e. a. d. d. 15 november 1971 inzake be zwaar tegen de voorgenomen uitbreiding van het bejaardentehuis Overakker. c. Brief d. d. 8 december 1971 van het Comité Behoud Binnenstad inzake raadsvergadering 16 december 1971, punt 23/392 over het voorstel bouw Kennedybrug. d. Brief van de heer Brans, Westmallestraat 22 alhier, d. d. 23 no vember 1971, waarin hij vraagt of de gemeenteraadsleden een wijziging zouden willen aanbrengen in de doorstromingsregeling op een dusdanige manier dat deze regeling ook kan gelden voor mensen, die van Breda naar een andere gemeente verhuizen. 3. Voorgesteld wordt het volgende stuk om preadvies in handen te stel len van burgemeester en wethouders: Verzoek van bestuur school voor ziekelijke kinderen om een sub sidie in de kosten van een derde klasse-assistente. 4. Voorgesteld wordt de volgende stukken voor kennisgeving aan te nemen: a. Overzicht van de mutaties woningzoekenden over de maand no vember 1971. b. Afschrift van brief van de heer Froger aan notaris R. Z. v. d. Veen d. d. 8 december 1971 betreffende Dreef 8-8a. c. Verlening van goedkeuring door gedeputeerde staten aan een wijzi ging/aanvulling van een 37-tal bestemmingsplannen. d. Brief van het Comité Behoud Binnenstad van 30 oktober 1971 inzake relatie Groothandelsgebouw, Gedempte Haven en Spanjaardsgat. e. Jaarverslag van de Welstandscommissie overliet jaar 1970. f. Mededeling van gedeputeerde staten van instemming met wijzi ging salarisverordening Stedelijke Muziekschool 1965. g. Controle-rapporten van gemeentelijke administraties. h. Jaarverslag 1970 van het vervoerbedrijf. i. Jaarverslag 1970 van het openbaar slachthuis. j. Overzicht van de gesloten geldleningen in de maand december 1971. k. Besluiten van burgemeester en wethouders tot het aangaan van kasgeldleningen en geldlenigen. 1. Jaarstukken 1969 van "Creatie Breda". m. Jaarrekening 1970 van de vereniging "Het Wit-Gele Kruis" te Breda. n. Accountantsrapport over 1967, 1968 en 1969 van het gemeenschaps huis Liesstraat. o. Jaarstukken 1969 van de stichting gemeenschapshuis "Doornbos" inzake het jeugdgebouw Edisonstraat en het gemeenschapshuis.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1972 | | pagina 1