ONTWERP 16 JANUARI 1 AGENDA: 1. Ingekomen stukken. 2. bijlage nr. 2 Voorstel van burgemeester en wethc grotingswijzigingen. 3. bijlage nr. 3 Voorstel van burgemeester en wethouders tot het aangaan Van over eenkomsten betreffende de vervreemding van onroerend goed. 4. bijlage nr. 4 Voorstel van burgemeester en wethouders tot het aangaan van over eenkomsten betreffende verwerving van onroerend goed. 5. bijlage nr. 5 Voorstel van burgemeester en wethouders tot het beschikbaarstellen van een aanvullend krediet voor de aanschaffing van machines ten behoeve van de dienst beplantingen. 6. bijlage nr. 6 Voorstel van burgemeester en wethouders om aan de bestuurscom missie voor de sociale werkvoorziening voor 1975 een werkkrediet beschikbaar te stellen voor de batenopleverende objecten. 7. bijlage nr. 7 Voorstel van burgemeester en wethouders om aan de bestuurscom missie voor de Sociale Werkvoorziening voor 1975 een eerste werk krediet ten bedrage van 25. 000, -- beschikbaar te stellen voor de niet-batenopleverende objecten. 8. bijlage nr. 8 Voorstel van burgemeester en wethouders om de bestuurscommissie voor de Sociale Werkvoorziening toestemming te geven een be drag van 7. 500,-- te mogen aanwenden van de reserve "onder- houdsfonds" voor groot onderhoud aan het kantoorgebouw. 9. bijlage nr. 9 Voorstel van burgemeester en wethouders tot het beschikbaarstellen van een krediet voor de uitvoering van de tweede fase van het plan tot reconstructie van het: "Valkenberg". 10. bijlage nr. 10 Voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van het straatverlichtingsplan 1975. 11. bijlage nr. 11 Voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van de "Regeling verhaal van grondkosten bij particuliere exploitatie". 12. bijlage nr. 12 Voorstel van burgemeester en wethouders om akkoord te gaan met de begroting 1975 van het: "Rekreatieschap Nationaal Park De Biesbosch, RAADSVERGADERING d.d. 1 3 èIAAaI 197ï 75 J> Beslissing: u derrtor-h-er-VTTCtsTeiieir Paraaf

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1975 | | pagina 1