6. RAADSVERGADERING c„M. 2 2 APR. 1971 10. Nummer der Bijlagen ONTWERP 19 JANUARI AGENDA 1. Beëdiging van Mr. Th. Alk ma"de":aTs""2ë"Töco- 3. 4. 5. 7. secretaris Vaststelling van de notul :n van dë raadsverga dering d.d. 13 november 1 )7!?.aras^ Besliising: <rt, 3fotJL# "TJ'Ö T Ingekomen stukken. V bijlage nr. 2 Voorstel van burgemeester en wethouders tot het vaststellen van begrotingswijzigingen. (B) bijlage nr. 3 Voorstel van burgemeester en wethouders tot het vervreemden van onroerend goed. (vD) bijlage nr. 4 Voorstel van burgemeester en wethouders tot het verwerven van onroerend goed. (vD) bijlage nr. 5 Preadvies van burgemeester en wethouders met betrekking tot de nota "Van cultuur naar kui tuur", beleidsnotities 1975. (S) bijlage nr. 6 Voorstel van burgemeester en wethouders met betrekking tot het verlenen van medewerking in de organisatie van een taptoe in Breda. (M) bijlage nr. 402/'75 Voorstel van burgemeester en wethouders tot het beschikbaarstellen van een aanvullend kre diet voor het gedeeltelijk herstraten van de Veurnestraat(vD) (Was reeds verzonden voor de raadsvergadering van december 1975; een verbeterd exemplaar werd nagezonden) bijlage nr. 7 Voorstel van burgemeester en wethouders tot benoeming van twee leden van het College van Regenten van het Oude Mannenhuis. (R)

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1976 | | pagina 1