d.d. 1 7 APR. 1980 C~>4-tfU- f/ MTWERP RAADSVERGADERING JANUARI 1980 .rtAn Beslissing: -flt.••*«- AGENDA i 1. Vaststelling van de no :ülen van'de raadsver gaderingen d.d. 23 auguStU'S 197*91*3 'sëptém- ber 1979, 11 oktober 1' )79v .waar-bij-opgerrom^r» de notulen d.d. 29 okt<979.. 2. Ingekomen stukken. j 3. Bijlage nr. 2: Voorstel van burgemeester en wethouders tot het vaststellen van begrotingswijzigingen. 4. Bijlage nr. 3: Wordt niet gebruikt. 5. Bijlage nr. 4: Wordt niet gebruikt. 6. Bijlage nr. 317: Preadvies van burgemeester en wethouders in zake de verkoop van woningwetwoningen. (D) (Dit voorstel werd U reeds gezonden voor de vergadering d.d. 15-11-1979.) 7. Bijlage nr. 7: Voorstel van burgemeester en wethouders met betrekking tot de subsidieregeling ten be hoeve van de plaatselijke V.V.V. voor de pe riode 1981-1985. (S) 8. Bijlage nr. 8: Voorstel van burgemeester en wethouders tot benoeming van een bestuurslid van de stich ting Stedelijk Museum voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Breda. (S) (B)

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1980 | | pagina 1