RAADSVERGADERING 24 d.d. 1 5 APR. 1981 Besiir^i^ENDAv^^r^' 1bi j 1 age njr...3 7i £7 Voorstel van b\. jhet'te ontwikkc Paraaf/v: •■ft-svrg. Ymnt-a' ONTWERP 12 JANUARI 1981 (gewijzigd exemplaar) rgemeester en wethouders m.b.t. len speelbeleid in de woonomge- en in de woonomgeving")(W) 2. bijlage nr. 399 Preadvies van burgemeester en wethouders bij de nota "Het licht op groen", tienjarenplan voor de culturele accommodaties. (S) 3. bijlage nr. 401 Voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van het reglement van orde en van verordeningen voor de verschillende vaste com missies van advies en bijstand aan burgemeester en wethouders (raadscommissies)(M) 4. bijlage nr. 410 Voorstel van burgemeester en wethouders tot be steding van de in de begroting 1980 en 1981 op genomen gelden voor extra voorzieningen voor het basisonderwijs in Breda. (B) 5. bijlage nr. 412 Preadvies inzake een verzoek om subsidie van het justitieel Klachtenbureau Breda. (M) 6. bijlage nr. 416 Voorlopige vaststelling jaarrekening 1978. (vB) 7. bijlage nr. 417 Mededelingen van burgemeester en wethouders in zake de tarieven van de gemeentelijke krediet bank. (vB) 8. bijlage nr. 422 Voorstel van burgemeester en wethouders tot het instemmen met de door het Centrum voor Automa tisering Breda^Tilburg (C.B.T.) ingezonden

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1981 | | pagina 1