ONTWERP 21 JANUARI 1 RAADSVERGADERING Ö82 1 d.d. 2 0 APR. 1982 AGENDA 1. Beëdiging van de heer A.B. tot lid van de gemeenteraad Beslissinc Gföéf ëTdbe'rióëmd van B-r-eda-. WiHBf d.e. F.® sp%eBiber lQQfr, 10 2. Vaststelling van de notule raadsvergadering d.d. 22 s oktober 1981, 28 oktober 1981, 12 november 1981, 17 november 1981 en van de besloten raads- veragdering d.d. 22 september 1981. 3. Ingekomen stukken. 4. bijlage nr. 2 Preadvies van burgemeester en wethouders inza ke het rapport le fase heroverweging gemeente lijke uitgaven, (v.B.) 5. bijlahe nr. 10 Voorstel van burgemeester en wethouders tot het vaststellen van begrotingswijzigingen. (v.B. 6. bijlage nr. 5 Voorstel van burgemeester en wethouders tot het aangaan van overeenkomsten betreffende de vervreemding van onroerend goed. (D) 7. bijlage nr. 6 Voorstel van burgemeester en wethouders tot het aangaan van overeenkomsten betreffende de verwerving en/of ruiling van onroerend goed. (D) 8. bijlage nr. 3. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het beschikbaar stellen van een krediet ad 84.000,ten behoeve van een waterkering in de achtertuinen van de woningen in de Burge meester Pastoorsstraat-Baronielaan. (D)

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1982 | | pagina 1