fp?.. trPP. .ArW. 4?*^. *vah' "de raadsverga- RAADSVERGADERING d.d. 1 9 MEI 1883 Beslissing: -AGENDA: l: 'elling .yap. c n d.d. 4 en TWERP JANUARI e notulei 18 noveriÊfea^982 RAADSVERGADERING c-d. 2 4 mm 1383 j3j§gssing: Ingekomen stukken. bijlage nr. 2 Voorstel van burgemeester en wethouders tot het aangaan van overeenkomsten vervreemding van onroerend goec bijlage nr. 3 Voorstel van burgemeester en w« aangaan van overeenkomsten bet: ving van onroerend goed. (D) ^j$fóS^®OERINa d.d. 8 JUNI 1B83 "toth'ët effende- verwe-r— bijlage nr. 4 pa_aaf Voorstel van burgemeester en wtoboudaêal 'f Af' HAf sluiten van een dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Etten-Leur voor wat betreft on derwijsbegeleiding. (S) 6. bijlage nr. 5 Voorstel van burgemeester en wethouders betref fende het huren van kantoorruimte in Etten- Leur t.b.v. de schooladvies- en begeleidings dienst. (S) 7. bijlage nr. 6 Voorstel van burgemeester en wethouders tot intrekking van de "verordening op de heffing en invordering van schoolgelden voor het volgen van dag- en avondcursussen aan de g.t.s. in ge meente Breda." (S) 8. bijlage nr. 7 Voorstel van burgemeester en wethouders be treffende instandhouding van de openbare kleu terscholen Doelen 9, Raaimoeren 17 en Vlimme- renstraat 35. (S)

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1983 | | pagina 1