RAADSVERGADERING V Mul 19841 Beslissing: 19 JANUARI AGENDA 1. Vaststelling van de notulei deringen d.d. 20 oktober 1 10 november 1983 en 24 nov^mbèf'198-3- 2. Ingekomen stukken. van de raadsverga- 83, 27ök'tóbè'r*19 8*3,- 3. bijlage nr. 435 Preadvies van burgemeester en wethouders beho rende bij de stand van zaken stadsvernieuwing van september/oktober 1983. (W) (werd reeds geagendeerd voor de raadsvergade ring d.d. 22 december 1983) 4. bijlage nr. 1 Voorstel van burgemeester en wethouders betref fende de besteding van een totaalbedrag ad 162.575,ten behoeve van diverse activitei ten in het kader van de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. (S) 5. bijlage nr. 2 Voorstel van burgemeester en wethouders om aan de bestuurscommissie sociale werkvoorziening een krediet beschikbaar te stellen van 190.000,voor een te bouwen brandmuur. (S) 6. bijlage nr. 3 Voorstel van burgemeester en wethouders tot het nemen van een aantal besluiten naar aanleiding van het advies van de Werkgroep Kloosterlaan voor de voortgang van het Stadsvernieuwingspro ject Kloosterlaan e.o. (W) 7. bijlage nr. 4 Voorstel van burgemeester en wethouders tot het beschikbaarstellen van een voorbereidingskre diet van 250.000,ten behoeve van het aan- bestedingsgereedmaken van de renovatieplannen Kloosterlaan en de verbouwingen van de panden

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1984 | | pagina 1