Concept-notulen van de openbare raadsvergadering van 17 januari 1985 RAADSV 'R GADEWNG d.d. 2 1 hn'ftHl 1985 1 Beslissing: 17 JANUARI 1985 AGENDA 1Donderdag 17 januari 1985 Algemene beschouwingen. Hierbij worden de volgende maximale 'spreektijden gehanteerd: voor de fracties van C.D.A., V.V.D.^ en P.v.d.A. elk -40 minuten, voor de overige fracties elk 30 minuten. 2Maandag 21januari 1985 Antwoorden van het college van burgemeester en wethouders. Voor de beantwoording door de leden van het college is voor ieder lid maximaal een half uur beschikbaar. 3Woensdag 23 januari 1985 Tweede termijn van de algemene beschouwingen en behandeling van moties en amendementen. Hierbij worden de volgende maximale spreektijden gehanteerd: voor de fracties van C.D.A., V.V.D. en P.v.d.A. elk 15 minuten, voor de overige fracties elk 10 minuten. Hierna volgt het antwoord van het college. 4Donderdag 24 januari 1985 - (Vervolg-)behandeling moties en amendementen. - Besluitvorming. Ter aanvulling volgt onderstaand een overzicht van die stukken, waarover besluitvorming op 24 januari 1985 zou moeten plaats vinden 1. Voor kennisgeving aannemen van: a. het rapport "Halverwege" b. het rapport "2 Jaar in functie": c. het rapport "Evaluatie bestuurlijk functioneren van de raad en raadscommissies"; d. overzicht h.u.g.: e. Politienota 1985 (bijgevoegd voor raadsleden - niet zijn de cie-lid AZ 2. Stemming over de ingediende amendementen en moties (in volgorde van nummering). 3. Begroting 1985: vaststelling van: a. begroting 1985 van de algemene dienst; b. begroting 1985 van de takken van dienst en de bestuurs commissies ex art. 61 gemeentewet; c. de 1e wijziging van de begroting 1985 van de algemene dienst d. de 1e wijziging van de begroting 1985 van de takken van dienst en de bestuurscommissies ex art. 61 van de gemeen tewet Paraaf

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1985 | | pagina 1