Notulen van de vergadering van de r 9 januari 1986 1 O.APR. 19öö aad van de gemeente Breda op 1 I. Vaststelling van de notulen van de raadsvergadering d.d. 2M oktober en 21 november 1985. II. Mededeling van ingekomen stukken. 1. Benoeming van de heer H.S.B.M. van Asperen, gemeentesecre taris, tot onbezoldigd ambtenaar van de burgerlijke stand. (F) 2. Vaststelling van de begroting minderhedenbeleid 1986 op grond van de extra bestuurskostenregeling(H) 3. Aanwending van éénmalige gelden in het kader van een W.V.C-circulaire "Innovatieprojecten relatieverbetering" (in relatie tot de gelden in het kader van de gemeentelij ke integratieprojecten). (H) H. Huisvesting van de Christoffelschool voor voortgezet spe ciaal onderwijs. (S) 5. Huisvesting van de school voor speciaal onderwijs aan meer voudig gehandicapte kinderen "De Markendalen". (S) 6. Het beschikbaar stellen van een krediet ad f 61.000,-- ten laste van de algemene reserve t.b.v. het treffen van ach terstallige onderhoudsvoorzieningen aan het schoolgebouw Dirk Hartogstraat 10. (S) 7. Huisvesting van de openbare school voor voortgezet spe ciaal onderwijs, De Rotonde. (S) 8. Vervanging van de huidige privacyverordening door een een voudige privacyregeling. (F) 9. Het bouwrijp maken van het noordelijk binnenterrein van Zandberg-West en het daartoe beschikbaar stellen van een krediet van f 1.300.000,-- (incl. b.t.w.). (W) 10. Opheffing van de claims, welke Wilma Bouwonderneming Zuid B.V. heeft op een aantal percelen in de Hoge Vucht en de Haagse Beemden. (W) 11Voorbereidingsbesluit voor het gebied hoek Vlaszak/Clau- dius Prinsenlaan. (W) 12. Intrekking van de verordening op het beheer van de dienst van openbare werken en het opnieuw in gewijzigde vorm vast stellen daarvan onder de benaming "beheersverordening dienst wonen". (W) RAADSVERGADERING AGENDA Paraaf

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1986 | | pagina 1