'Mp. Notulen van de vergade op 29 januari 1987- AGENDA WAAUyUkHUMUËWNU d.d. 2 6 MAURI 19Ö7 'ing van deiraad van le |raa de gemeente Breda I. Vaststelling van de notulen d.d. 25 september, 30 oktober en 24 november 1986. II. Mededeling van ingekomen stukken. 386. Het ontwerp-besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Bra bant tot wijziging van de jaarwedderegeling wethouders Noord-Brabant 1985". (F) 403- Verlenen van subsidie voor ontwikkelingssamenwerking voor de jaren 1987 t/m 1989 aan de stichting Ontwikkelingssamen werking. (P) 421. Wijziging van de Brandbeveiligingsverordening (tweede wijzi ging) (F) 442. Wijziging van de verordening op de vergoeding aan gemeente raadsfracties. (F) 443. Wijziging van de regeling vergoeding raadsleden c.a. (F) 264. Wijziging van de overlegverordening(S) 420. Verstrekken van subsidie aan de V.V.V. Breda voor het jaar 1987.(S) 429. Vaststelling van een verordening ter uitbreiding van de werkingssfeer van artikel E 32 van het algemeen ambtenaren reglement. (S) 396. Het vaststellen van de parkeer- en parkeergeldverordening Breda 1987. (W) 422. Het aangaan van een overeenkomst van koop en verkoop van Vroom en Dreesmann (dameshuis). (W) 424. Verkoop van bouwgrond aan bouwbedrijf De Roov B.V. (W) 428. Verlenen van machtiging tot afwikkelen van een pachtont- bindlng voor de hoeve met 21 ha grond aan de Burgstsedreef 17 te Breda en tot het zonodig voeren van een rechtsgeding ter beëindiging van deze pachtovereenkomst(W) 437. Vaststelling van het bestemmingsplan Ham II Noord-West (ge deeltelijke herziening 1985/1 van het bestemmingsplan Res teren) W) 447. Het nemen van een voorbereidingsbesluit voor een gebied gelegen hoek Vlaszak-Kloosterplein en hoek Kloosterlaan-Pas- baan. (W) 448. Verdeling van het budget particuliere woningverbetering uit het fonds stadsvernieuwing in 85$ voor de stadsvernieuwings gebieden en 15$ voor niet-stadsvernieuwingsgebieden(W) 453. Het nemen van voorbereidingsbesluit voor een terrein gele gen aan de Sprundelsebaan(W) 376. Het garanderen van de betaling van rente en aflossing van een door de stichting Ouderenwerk Breda te sluiten geldle ning van f 100.000,t.b.v. de financiering van een aan tal voorzieningen. (R) 382. Het nemen van een aantal besluiten betrekking hebbend op het geconditioneerd composteren van plantsoenafval. (R) 430. Wijziging van de verordening Emancipatie-AdviesraadvR 431. Beschikbaar stellen van een krediet van f 49.500,t.b.v. de reconstructie van speelvoorzieningen aan de Hudsonstraat en Buffelstraat. (vR) 432. a.het beschikbaar stellen van een krediet ad f 730.000, Beslissing: Paraaf

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1987 | | pagina 1