Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Breda op 26 januari 1989. AGENDA I. Vaststelling van de notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Breda op 17, 24, 28 en 30 november 1988 II. Mededeling van ingekomen stukken. 1. Garanderen van de richtige betaling van rente en aflossing van een door de stichting Gereformeerde Bouwcorporatie voor Bejaarden te sluiten geldlening tot een bedrag van maximaal f 12.455.980, t.b.v. de financiering van de bouw van 111 premie-huur-beleggerswoningen in de Hoge Vucht, alsmede tot het verlenen van een jaarlijkse bijdrage in de exploitatie (R). 2. Garanderen van de betaling van rente en aflossing van een geldlening groot f 5-364.730,24 aan te gaan door de Landelij ke Stichting Sociale Bouw te Hoevelaken, zulks ter vervan ging van een reeds eerder gegarandeerde geldlening (R). 3. - Feitelijke liquidatie van het gemeentelijke woningbedrijf B per 1 januari 1988; - het doen van enkele nagekomen verrekeningen, verband hou dende met de liquidatie van het woningbedrijf B, t.l.v. de reserves van de algemene dienst tot een bedrag van f 138.000,— (R). 4. De in het BEF-milieu geblokkeerde en in de begroting milieu dienst 1988 en 1989 gereserveerde middelen t.b.v. de sane ring van LPG-stationste bestemmen voor de uitvoering van het actieprogramma verwijdering ondergrondse tanks en de be stemmingsreserve bodemsanering (R). 5. Het voeren van minimabeleid (vR). 6. Benoemen van een lid van het college van Regenten van de stichting "Het Voormalig Gasthuis" te Breda (vR). 7. Beschikbaar stellen van een krediet ad f 45.000,t.b.v. de verplaatsing en renovatie van de peuterspeelzaal-accommoda tie Resteren, Kesterenlaan 6a alhier (vR). 8. Bijgestelde en aanvullende maatregelen tegen discriminatie (n.a.v. het gemeentelijk evaluatierapport "Hoe verdraagzaam is Breda?, vier jaar later (vR). 9. Onttrekken aan het openbaar verkeer van het pad tussen Til- burgseweg en Bergschot (Ra). 10. Aanleggen van een fietspad tussen Bergschot en Tilburgseweg en het daartoe beschikbaar stellen van een krediet van f 20.825,-- exclusief B.T.W. (Ra). 11. Overdracht van een perceel grond, gelegen in het plan Heksen- wiel, van het grondbedrijf aan de dienst welzijn voor de bouw van een openbare school (Ra). 12. Overdracht van twee percelen grond, gelegen aan de Weerde- steinstraat, van de milieudienst aan de dienst welzijn en van deze dienst aan de stichting speciaal Onderwijs Breda (Ra). 13. - Het toekennen van een bijdrage ad f 115.000,uit het fonds stadsvernieuwing aan de woningbouwvereniging St. Lau- rentius, om te komen tot aanvaardbare huren in het renova- tie-/nieuwbouwproject Spoorbuurt-West (51 woningen);

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1989 | | pagina 1