1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Breda op 30 januari 1992. AGENDA A. Beëdiging van de raadsleden mevrouw J.C. van der Poel en mevrouw C.C. Nooteboom. II. Mededeling van ingekomen stukken. 1. Interpellatieverzoek van Groen Links. 2. Wijziging diverse raadscommissies. (N) 3. Arbeidsproject V.S.O./M.L.K. (S) 4. Begroting 1992 Stichting Werkraat. (S) 5. Het garanderen van de richtige betaling van rente en aflossing van een door de stichting ter bevordering van de racketsport in Breda aan te trekken geldlening van 7.000.000,-- ten behoeve van de financiering van de bouw van een racketcentrum op het sportpark "De Wisselaar". (R) 6. Aankoop compensatiegrond van de heer Van Loenhout, gelegen in de gemeente Prinsenbeek. (R) 7. Aangaan samenwerkingsovereenkomsten c.q. intentieverklaringen met de toekom stige realisatoren van de op te richten bebouwing in het centrumgebied "Heksen- wiel". (R) 8. Activiteitengebonden kinderopvang ten behoeve van de stichting Basiseducatie. (vR) 9. Het beschikbaar stellen van 150.000,-- voor een experimenteel project passanten- opvang over een periode van 2,5 jaar uit het fonds Sociale Vernieuwing. (vR) 10. 1. Vaststelling van het woningbouwprogramma 1992. 2. Het aanvaarden van de door het Rijk toegekende geldelijke steun in het kader van het besluit woninggebonden subsidies voor 1992. 3. De bevoegdheid tot wijziging van de verdeling geldelijke steun overdra gen aan het college van burgemeester en wethouders. (dB) 11. Beroepschrift van Keijzer Oliehandel B.V. tegen het weigeren van een bouwver gunning voor het bouwen van een motorbrandstoffenverkooppunt met zelfbedie ningsinstallatie op het perceel Heilaarstraat 265 (veilingterrein). (dB) 12. Het nemen van een voorbereidingsbesluit voor een perceel grond aan de Mastbos straat. (K) 13. Aanvullende onderwijsvoorziening voor allochtone studenten hoger onderwijs. (vD)

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1992 | | pagina 1