1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Breda op 28 januari 1993. AGENDA. A. Afscheid wethouder R.G.P. Sandberg. Pauze. Hervatting vergadering om 20.00 uur. B. Beëdiging raadslid P. Dijs. C. Verkiezing wethouder. I. Vaststelling van de notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Breda op 20 en 22 oktober 1992 en 26 november 1992. II. Mededeling van ingekomen stukken. 1Krediet ad 650.000,- voor herhuisvesting van de Archiefdienst aan de Vlaszak. (N) 2. Wijziging samenstelling van diverse raadscommissies. (N) 3. Verzoek van de heer J.E.J.T. Deelen om benoemd te worden tot onbezoldigd ambtenaar van de burgerlijke stand. (N) 4. Formalisering van de cliëntenraad Gemeentelijke Sociale Dienst. (vR) 5. Preventie- en interventieproject Marokkaanse jongeren. (vR) 6. Verlenen van ontslag op verzoek van de heer C. van Beusekom, directeur van de dienst Economische Zaken en Werkgelegenheid. (dB) 7. Aanpassen gemeentelijk perifere detailhandelsbeleid aan het herziene Rijksbeleid aangaande perifere detailhandel. (dB) 8. Begroting 1993 Stichting Werkraat. (dB) 9. Voorstel tot het benoemen van de secretaris van de Sportadviesraad. (dB) 10. Vaststellen nota Architectuurbeleid Breda. (dB) 11. Maatregelen 1993 ten behoeve van de zwembaden "De Wisselslag" en "Wolfslaar" in het kader van de Wet Hygiëne en Veiligheid Zweminrichtingen en achterstallig onderhoud. (dB) 12. Subsidieverordening Volkshuisvesting 1993. (dB) 13. Beleidsuitgangspunten uitvoering gehandicaptenregeling. (dB) 14. Gatenplan Tuinzigt. (K)

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1993 | | pagina 1