1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Breda op 26 januari 1995. AGENDA A. Onderzoek van de geloofsbrief ingezonden door S.H. Ong, op 12 januari 1995 benoemd verklaard tot lid van de gemeente Breda. (N) B. Raadsbesluit (bijlagenummer 1.) inzake toelating van S.H. Ong tot raad als raadslid. (N) 1. Vaststelling van de notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Breda op 24 en 28 november 1994. II. Mededeling van ingekomen stukken. la. Voorbereidingsbesluit voor enkele percelen gelegen aan de Gageldonkseweg. (dB) lb. Exploitatie-opzet en kredietaanvrage Steenakker (deelplan Steenakker-Zuid). (vD) 1 cHet aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met de StichtingNAC-stadion voor de bouw van een nieuw voetbalstadion. (vD) ld. Vaststellen aanvaardbaarheid milieu-effectrapport NAC-stadion aan de Lunetstraat. (vD) le. Aanpassing van het gemeentelijk perifere detailhandelsbeleid aan het per 19 juli 1993 herziene rijksbeleid aangaande perifere detailhandel. (G) 2. Aanpassing van de regeling inzake vergoedingen raads- en commissieleden en gemeenteraadsffac- ties. (N) 3. Referendum over de locatie van een nieuw zwembad in Breda. (N) 4. Subsidieverordening Welzijn 1995. (vR) 5. Deeltaxiregeling 1995. (vR) 6. Invoering Bredapas. (vR) 7. Aanschaffing centrale hardware dienst SAW. (vR) 8. Vervanging koelaggregaat gebouw Vlaszak 6/8. (vR) 9. Nota Emancipatiebeleid deel 3. (vR) 10. Locatie nieuwbouw zwembad. (vR) 11Beroepschriften van P.M. de Bruijn, J. Duijn-Goossens en het Gezamenlijk Overleg Bredase Ouderenbonden op grond van de Wet personenvervoer tegen de door burgemeester en wethouders vastgestelde dienstregeling van het lokale openbaar vervoer. (dB)

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1995 | | pagina 1