1 Notulen van de buitengewone vergadering van de raad der gemeente Breda van 19 januari 1996 ter installatie van de nieuwe burgemeester dezer gemeente, de heer mr. Chr.G.J. Rutten. AANWEZIG: LOCO-BURGEMEESTER H.J.F. VAN RAAK, VOORZITTER; DE HEER A.C.A.M. AD ANK, DE DAMES J.M.A. VAN BERGEN-NIJEHOLT, L. VAN BEUSEKOM- NIX, DE HEER J.O.E. BOER, MEVROUW M.J. BOIDIN-VAN HOEVE, DE HEREN J.L. BOKKELKAMP, E. DE BRUUN, WETHOUDER; MEVROUW B.P. CROFT-MnTELMEUER, DE HEREN C.J. CRUL, W.P. VAN DONGEN, WETHOUDER; C.O.W. DUBBELMAN, W.M.M. VANFESSEM, J.A. FIGLAREK, J.C.A.M. GIELEN, WETHOUDER; J.H.AVAN GURP, F. HEEREN, DE DAMES M.P. HEERKENS, M.M.C.W. HEESSELS, DE HEER J. VAN HEUSDEN, MEVROUW J.C.M. KOKX, DE HEREN C.H. KRUITHOF, E.J.M. DE LEEUW, J.C.C. LEUNISSE, F.L. MAAS, J.E.M. MARÉE, MEVROUW G. NICOLIQ, DE HEREN S.H. ONG, N.G.M. VAN OS, WETHOUDER; M. PEETERS, H.J.F. VAN RAAK, WETHOUDER, P.H. SCHELTENS, W.J.G. SCHRODER, H.L. SINKE, P.J. VAN DE STEENOVEN, J.P.W.A.A.M. TAKS, C.J. VERPAALEN, B. OUWERKERK, SECRETARIS. AFWEZIG: DE HEER J.P.E.M. MEEUWISSEN. Tevens zijn aanwezig: DE HEER Chr.G.J. RUTTEN en ECHTGENOTE, VELE GENODIGDEN. De VOORZITTER opent de vergadering om 14.00 uur. De VOORZITTER (loco-burgemeester Van Raak) Dames en heren, ik heet u allen van harte welkom op deze bijzondere raadsvergadering ter gelegenheid van de installatie van burgemeester Rutten. In het kader van de mededelingen het volgende. Er is een bericht binnengekomen van de zijde van het Kabinet van Hare Majesteit. Ik veronderstel dat de secretaris daarvan even mededeling kan doen. De SECRETARIS Ik lees het Koninklijk Besluit voor: "Wij, Beatrix, bij de gratie Gods Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts, op de voordracht van onze minister van Binnenlandse Zaken van 21 december 1995, nummer BK 95/129-16280, directoraat-generaal Openbaar Bestuur, afdeling Kabinetszaken, gelet op artikel 61, eerste lid, van de Gemeentewet, hebben goedgevonden en verstaan, met ingang van 16 januari 1996 te benoemen tot burgemeester der gemeente Breda, de heer mr. Chr.G.J. Rutten. Onze minister van Binnenlandse Zaken is bel ast met de uitvoering van dit besluit"Getekend te 's-Gravenhage op 28 december 1995 door de Konin gin en mede ondertekend door de minister van Binnenlandse Zaken. De VOORZITTER Dank u. Ik stel u voor dit besluit voor kennisgeving aan te nemen. Daarmee is het akkoord. Mijnheer en mevrouw Rutten, kinderen, geachte familie, dames en heren van de gemeenteraad, mijnheer de Commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Brabant, dames en heren genodigden. Een stad met karakter zoekt een burgemeester met karakter en zo kan ik, heel in het kort, de zoektocht omschrijven die is uitgevoerd na het vertrek van de heer Nijpels als burgemeester van onze stad. Ik wil dan ook op beide zaken ingaan. In de eerste plaats wil ik u de stad schetsen door kort stil te staan bij de geschiedenis van Breda, en vervolgens aan te geven wat er vandaag de dag speelt. In de tweede plaats zal ik ingaan op de benoeming en de procedure. Ik wil u het verwachtingspatroon schetsen dat de Bredase raad voor ogen stond van de nieuwe burgemeester. Eerst wil ik nu ingaan op Breda, die stad met karakter. Breda is, evenals Middelburg overigens,

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1996 | | pagina 1