1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Breda op 29 januari 1998. AGENDA A. Onderzoek van de geloofsbrief ingezonden door de heer B.F.T. de Roos, op 29 januari 1998 benoemd verklaard tot lid van de gemeenteraad van Breda. (R) B. Raadsbesluit (bijlage nummer 1) inzake toelating van de heer B.F.T. de Roos tot raad als raadslid. 1. Vaststelling van de notulen van de vergaderingen van de raad van de gemeente Breda op 1 en 18 december 1997. II. Mededeling van ingekomen stukken. 2. Wijziging samenstelling vaste adviescommissies. (R) 3. Aanwijzing diverse locaties als gemeentehuis in de zin van artikel 1, lid 1 van het Besluit burgerlijke stand van 1994. (R) 4. Krediet voor achterstallige investeringen sportaccommodaties. (vR) 5. Verdeling extra middelen armoedebestrijding 1998. (vR) 6. Beleidsverslag Algemene bijstandswet 1996 voor de gemeenten Nieuw-Ginneken, Prinsenbeek en Teteringen. (vR) 7. Lokale omroep. (G) 8. Aankoopprogramma 1998. (G) 9. Nadere eisen van welstand conform artikel 9.1, lid 2 van de Bouwverordening 1993 voor de Oost-West Flank. (G) 10. Aanwijzen Nijverheidssingel gedeelte Nieuwe Haagdijk en Schorsmolen als D-terrein. (O) 11. Evaluatie hondenproject en invulling stelpost 1998 bestrijdinghondenoverlast ad/100.000,-. (O) 12. Bestemmingsplan Breda Zuid-Oost, partiële herziening 1995/1, hoek Zwijnsbergenstraat- Loevensteinstraat. (vB) 13. Bestemmingsplan Tuinzigt, partiële herziening 1997/1, locaties Acaciastraat. (vB) 14. Voorbereidingsbesluit voor een perceel aan het Pastoor Pottersplein locatie Christuskoningkerk. (vB) 15. Woonomgeving Westeinde. (vB) 16. Deelname aan schadevergoedingsschap HSL-Zuid en delegatie bevoegdheid ex artikel 49 Wet ruimtelijke ordening. (vB) 17. Inspraakreactie op het Ontwerp Tracé Besluit en het verlenen van planologische medewerking aan de uitwerking van het Tracébesluit onder een aantal voorwaarden. (vB)

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1998 | | pagina 1